Litania do św. Iwo Helory – Patrona Prawników

Sławny przewodniku prawników, Juristarum Dux gloriosae,
Pełen sprawiedliwości, Complementum Justitiae,
Ozdobo jurysprudencji, Ornamentum Jurisprudentiae,
Obdarzony wiedzą spraw boskich  i ludzkich, Divinarum atque humanarum rerum notitia praedite,
Biegły w rozeznaniu tego, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe, Justi atque injusti scientia perite,
Znawco prawa boskiego i ludzkiego, Divini atque humani Juris consulte,
Mówco najsprawniejszy, Orator facundissime,
Rozjemco doskonale bezstronny, Arbiter aequissime,
Sędzio najsprawiedliwszy, Judex justissime,
W równej mierze promieniujący, Ex aequo & virtute lucidissime,
Tak w dziedzinie prawa jak i cnót niezwykle biegły, In utroque Juris & virtutis foro versatissime,
Święty kapłanie nieskazitelnej sprawiedliwości, Sacro-Sanctae Justitae Sacerdos sancte,
Najsubtelniejszy doktorze obojga praw, Utriusque Juris Doctor subtilissime,
Chlubo świętych praw Kościoła, Sacrorum Canonum Splendor,
Opiekunie biedaków, Advocate Pauperum,
Obrońco wdów, Patrone Viduarum,
Kuratorze w sporach małoletnich, Curator ad lites Pupillorum,
Rzeczniku uciśnionych, Causidice Suppressorum,
Osłono udręczonych, Umbraculum Afflictorum,
Palmo biegłych w prawie, Palma Jurisperitorum,
Zwierciadło obrońców, Speculum Advocatorum,
Wzorze sędziów, Exemplar Judicum,
Podporo sądów, Curiarum fulcrum,
Symbolu  sprawiedliwych, Justorum Symbolum,
Latarnio i schronienie  wszystkich prawych, Bonorum omnium Lampas & Asylum,
Najstaranniejszy pisarzu niebieskiego konsystorza, Divini Consistorii Notarie accuratissime,
Najwierniejszy orędowniku wspólnoty chrześcijańskiej, Nationis Christianae procurator fidelissime,
Najsłynniejszy profesorze prawa i sprawiedliwości, Juris & aequitatis Professor clarissime,
Niebieski dziekanie wydziału prawa, Facultatis Juridicae caelestis Decane,
Boski zarządco pobożnych fundacji, Piarum Fundationum Superintendens Divine,
Kanclerzu  uniwersytetu cnót wszelkich, Virtutum omnium Universitatis Cancellarie,
Czcigodny rektorze sądów sprawiedliwych, Justorum Tribunalium Rector Magnifice,
Módl się za nami. Ora pro nobis.


Źródło: Michael Streck, Annette Rieck, „St. Ivo:Schutzpatron der Richter und Anwälte”

Tłumaczenie: dr Krzysztof Pawłowski

Serdecznie dziękujemy Panu Doktorowi Krzysztofowi Pawłowskiemu za nieodpłatne tłumaczenie.

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone