19.06.2017
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków - 29.06.2017 r., godz. 17:30

Szanowni Państwo, Członkowie Ars Legis - Stowarzyszenia im. św. Ivo Helory - Patrona Prawników,

Zawiadamiamy, że Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w czwartek 29 czerwca 2017 r. o godz. 17.30 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Topolowej 11 w Krakowie.

Proponowany porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników w dniu 29 czerwca 2017 r.

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem z działalności pożytku publicznego za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego za 2016 r.
  5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie sprawozdań Zarządu za 2016 r.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem z działalności pożytku publicznego za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego za 2016 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w 2016 r.
  8. Podjęcie tematu organizacji pielgrzymki do Tregieur w maju 2018 r.
  9. Dyskusja nad dalszymi kierunkami działalności Stowarzyszenia.
  10. Zamknięcie Zebrania.

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone