Przewaga argumentu Legalis

09.10.2008
Komunikat Zarządu

KOMUNIKAT ZARZĄDU 1/10/2008


I.


Od 1 października tego roku przy ul. Św. Krzyża 17 działać będzie Poradnia prawna, do czego w znacznej mierze przyczynił się grant „Poradnia Prawa Mieszkaniowego Ars Legis” przyznany przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności w ramach realizacji programu „Obywatel i Prawo” (kwota 30.000 zł). Również Minister Pracy i Polityki Społecznej, w ramach rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - wspierającego organizacje pozarządowe - przyznał 25.000 zł dotacji na dofinansowanie działalności poradni prawa dla osób niezamożnych. Umożliwi to udostępnienie Poradni dla szerszego kręgu osób zainteresowanych (od kilku miesięcy Poradnia działa w ograniczonym zakresie). Porady udzielane są przez studentów starszych lat studiów pod nadzorem prawników praktyków. Pomoc prawna dotyczy etapu przedsądowego. W przypadku konieczności wniesienia pozwu – opracowany jest jego projekt wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów i przyznanie pełnomocnika z urzędu.


II.


Zarząd Stowarzyszenia poprosił Ks. Prof. Franciszka Longchamps de Berier (Kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego na WPiA UJ) o objęcie opieką duchową Stowarzyszenia. Uzyskaliśmy zgodę Ks. Prof. Opieka ta wyrażać się będzie również w odprawianiu cotygodniowych Mszy Św. w każdy wtorek o godz. 18:30 w Kolegiacie Św. Anny, w Kaplicy Matki Bożej, do której wejście usytuowane jest po lewej stronie Ołtarza Głównego. Zarząd zaprasza wszystkich chętnych do uczestniczenia w Eucharystii. Najbliższa odbędzie się w dniu 14 października o godz. 18.30.


III.


Zawiadamiamy, iż w dniu 14 października (wtorek) o godz. 21.00 Ksiądz Profesor Franciszek Longchamps de Berier dokona uroczystego poświęcenia lokalu Poradni przy ul. Św. Krzyża 17.


Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków i Sympatyków Stowarzyszenia.

sponsor.jpg06.10.2008
Zapraszamy Studentów Prawa

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników

z siedzibą w Krakowie


ogłasza nabór

wolontariuszy - studentów III-V roku prawa

do Poradni Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy kierować na adres mailowy rekrutacja@arslegis.org.pl06.10.2008
Zapraszamy do współpracy

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników

z siedzibą w Krakowie

zaprasza do współpracy

Adwokatów, Notariuszy, Radców Prawnych oraz Aplikantów

przy realizacji programu

Poradnia Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego”04.10.2008
Homilia Ks. Bp. Prof. Dr hab. Gen. Dyw. Tadeusza Płoskiego skierowana do Prawników Polskich

Częstochowa: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kaplicy Cudownego Obrazu podczas 29. Pielgrzymki Prawników Polskich

Witam z radością i pozdrawiam prawników polskich w ramach dorocznej pielgrzymki na Jasną Górę.

Każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, że prawo naturalne pochodzi od Boga. Jest ono światłem poznania tego, co mamy czynić, a czego unikać. Przykładem istnienia prawa naturalnego - wspólnego wszystkim ludziom - są powszechnie stosowane stwierdzenia: "Oddaj każdemu, co mu się należy". "Czyń dobrze". "Unikaj złego". "Za zbrodnie należy się kara". Podstawowe jest prawo do wolności osobistej, prawo do pracy, prawo do utrzymania życia.

Kluczową rolę w kierowaniu się prawem naturalnym odgrywają sprawności, nazywane też cnotami człowieka: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Roztropność uzdalnia rozum człowieka do rozeznawania w każdej okoliczności prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Ona bezpośrednio kieruje sądem sumienia. Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu i je porządkuje, kierując się tym sądem. Dzięki cnocie roztropności możliwe jest bezbłędne stosowanie w życiu zasad moralnych oraz przezwyciężanie wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy unikać.

Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest "cnotą religijności". W stosunku do ludzi - uzdalnia ona do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego.Poprzednia strona     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42      43    44     45     46     47     48     Następna strona

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone