Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

Szanowni Państwo – Członkowie Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników,
działając na podstawie §18 ust. 7 Statutu zawiadamiamy o wyznaczeniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków na dzień 28.06.2018 r., godz. 19:00, ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania;
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
  4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem z działalności pożytku publicznego za 2017 r. oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.
  5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie sprawozdań Zarządu za 2017 r.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem z działalności pożytku publicznego za 2017 r. oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w 2017 r.
  8. Podjęcie tematu organizacji pielgrzymki do Luksemburga, Strasburga i Brukseli w 2019 r.
  9. Dyskusja nad dalszymi kierunkami działalności Stowarzyszenia;
  10. Zamknięcie Zebrania.