Komunikat Zarządu

KOMUNIKAT
ZARZĄDU 1/10/2008

I.

Od 1
paĹşdziernika tego roku przy ul. Św. Krzyża
17 działać będzie Poradnia prawna,
do czego w znacznej mierze przyczynił się grant Poradnia Prawa
Mieszkaniowego Ars Legis przyznany przez Polsko – Amerykańską
Fundację Wolno ci w ramach realizacji programu Obywatel i Prawo
(kwota 30.000 zł). Również Minister Pracy i Polityki
Społecznej, w ramach rządowego programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich – wspierającego organizacje pozarządowe – przyznał
25.000 zł dotacji na dofinansowanie działalno ci poradni prawa dla
osób niezamożnych. Umożliwi to udostępnienie Poradni dla
szerszego kręgu osób zainteresowanych (od kilku miesięcy
Poradnia działa w ograniczonym zakresie). Porady udzielane są przez
studentów starszych lat studiów pod nadzorem prawników
praktyków. Pomoc prawna dotyczy etapu przesądowego. W
przypadku konieczno ci wniesienia pozwu opracowany jest jego
projekt wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów i przyznanie
pełnomocnika z urzędu.

II.

Zarząd
Stowarzyszenia poprosił Ks. Prof. Franciszka Longchamps de Berier
(Kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego na WPiA UJ) o objęcie opieką
duchową Stowarzyszenia. Uzyskali my zgodę Ks. Prof. Opieka ta
wyrażać się będzie również w odprawianiu cotygodniowych
Mszy Św. w każdy wtorek o godz. 18:30 w
Kolegiacie Św. Anny, w Kaplicy Matki Bożej,
do której wej cie usytuowane jest po lewej stronie Ołtarza
Głównego. Zarząd zaprasza wszystkich chętnych do
uczestniczenia w Eucharystii. Najbliższa
odbędzie się w dniu 14 paĹşdziernika o godz. 18.30.

III.

Zawiadamiamy,
iż w dniu 14 paĹşdziernika (wtorek) o godz.
21.00 Ksiądz Profesor Franciszek Longchamps
de Berier dokona
uroczystego po więcenia lokalu Poradni przy ul. Św. Krzyża 17.

Serdecznie
zapraszamy wszystkich Członków i Sympatyków
Stowarzyszenia.

"sponsor.jpg"