Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników do Bretanii

Stowarzyszenie Ars Legis wraz z Krajowym Duszpasterstwem Prawników
zapraszają na
OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ PRAWNIKÓW
DO TREGUIER W BRETANII
w dniach 16-21 maja 2013 r.
W imieniu Ars Legis Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory Patrona Prawników i Krajowego Duszpasterza Prawników mamy zaszczyt poinformować, że w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia Stowarzyszenia oprócz tradycyjnego Święta Prawników, które jak zwykle odbędzie się w Krakowie podjęli my decyzję o organizacji Ogólnopolskiej Pielgrzymki Prawników do Bretanii we Francji, gdzie urodził się i żył w. Ivo Helory patron prawników. Wyjazd zaplanowali my w terminie 16.05. 21.05.2013 r.
W ramach Pielgrzymki przewidziane jest zwiedzanie malowniczych zakątków Bretanii oraz Paryża. Centralnym punktem będzie udział w uroczysto ciach odpustowych w TrĂŠguier, gdzie znajduje się grób w. Ivo, a 19 maja każdego roku prawnicy z całego wiata, kiedy to przypada liturgiczne wspomnienie w. Ivo, uczestniczą we wspólnych obchodach więta. Pragniemy przypomnieć, że dzięki staraniom Stowarzyszenia Ars Legis w 2010 roku sprowadzono z TrĂŠguier do Krakowa relikwie w. Ivo, które znajdują się obecnie w Kolegiacie w. Anny w Krakowie.

"m_008.jpg"
Serdecznie zachęcamy wszystkich prawników do wzięcia udziału w organizowanej przez nas Pielgrzymce. Szczegółowy plan pielgrzymki dostępny jest tutaj.

Ze względu na konieczno ć dokonania rezerwacji i wstępnych płatno ci, koniecznym jest dokonanie zgłoszenia udziału w Pielgrzymce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2013 r. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: pielgrzymki-lasalette@wp.pl. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty wstępnej w wysoko ci 500 zł na konto Duszpasterstwa Pielgrzymkowego La Salette (30-407 Kraków, ul. Koszalińska 12): Bank PKO S.A II O. w Krakowie 29 1240 1444 1111 0000 0936 9959 z dopiskiem Bretania, podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL. Jednocze nie informujemy, że pozostałą kwotę należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2013 r. Decyduje kolejno ć zgłoszeń. Z uwagi na konieczno ć wykupu biletów lotniczych i rezerwacji hoteli, w przypadku rezygnacji zwrot zaliczki nie będzie możliwy, natomiast w przypadku wskazania innej osoby na swoje miejsce lub zgłoszenia większej ilo ci chętnych w stosunku do wstępnie przewidywanej (lista rezerwowa) biuro organizatora będzie zobowiązane do dokonania zwrotów.
Zachęcamy do wspólnego wyjazdu do Francji, który oprócz walorów turystycznych i religijnych będzie miał z pewno cią ważne znaczenie dla integracji rodowisk prawniczych.