Relacja z Walnego Zebrania Członków z dnia 28.06.2015 r.

W dniu 28 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Ars Legis. W trakcie, podjęto uchwały:

  1. zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu z działalno ci Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem z działalno ci pożytku publicznego za 2014 r.;
  2. zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2014 r.;
  3. udzielającą absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej z pełnienia funkcji w 2014 r.;
  4. uzupełniającą skład Zarządu poprzez powołanie dra Wojciecha Arndta (w miejsce rezygnującego z funkcji ref. sądowego Marcina Rozmusa);
  5. uzupełniającą skład Komisji Rewizyjnej poprzez powołanie r.pr. Władysława Wójcika (przed Walnym Zebraniem zrezygnował z członkostwa w zarządzie) oraz ref. sądowego Marcina Rozmusa w miejsce rezygnujących r.pr. Macieja Knopka oraz r.pr. Katarzyny Bąba .
  6. zmieniającą Statut Stowarzyszenia (§ 10 ust. 3, § 12a, § 13, § 16).

Ponadto przeprowadzono dyskusję na temat wznowienia działalno ci biura nieodpłatnej pomocy prawnej oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie.