Relacja ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

W dniu 06.04.2008 r., w Klubie Adwokata przy ul. Sławkowskiej 1
odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 'Ars Legis’.
Podjęte zostały następujące uchwały:
1. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania z działalno ci Zarządu za 2007 r.2. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2007 r.3. Uchwała o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu z pełnienia swoich funkcji za 2007 r.4. Uchwała o udzieleniu absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z pełnienia swoich funkcji za 2007 r.5. Uchwała o powołaniu członków Kapituły Stowarzyszenia, w składzie:
– ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański (WPiA UŚ)- ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier (WPiA UW, WPiA UJ)- prof. dr hab. Andrzej Bryk (WPiA UJ, WPiA KSW)- prof. dr hab. Andrzej Mączyński (WPiA UJ)- prof. dr hab. Bogdan Szlachta (ISP UJ)- prof. dr hab. Andrzej Szumański (WPiA UJ)- prof. dr hab. Wacław Uruszczak (WPiA UJ)
6. Uchwała o zmianie Statutu Stowarzyszenia poprzez:
Dodanie § 6 ust. 11promocja społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych.
Zmiana § 6 ust. 6podnoszenie kwalifikacji prawników w zakresie etyki zawodowej
Zmiana § 7 ust. 3wydawanie publikacji, udział w prowadzeniu
audycji radiowych oraz podejmowanie innych przedsięwzięć medialnych o
tematyce prawnej mających na celu upowszechnianie wiedzy o prawie.
Zmiana § 7 ust. 7organizowanie konferencji, sympozjów, dyskusji
i spotkań publicznych mających za zadanie promocję etyki zawodowej w
rodowisku prawniczym
Dodanie § 7 ust. 11doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych.
dodanie § 7 ust. 10podejmowanie studiów nad etycznymi podstawami prawa i powołaniem zawodu prawnika
Zmiana § 7aWyłącznie nieodpłatną statutową działalno cią pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:
1) organizacja Święta Prawników 94.12.Z2) wiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ubogim 88.99.Z3) doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych 94.99.Z4) organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń, dyskusji i spotkań 85.59.B5) upowszechnianie wiedzy o prawie w społeczeństwie 85.59.B6) promocja etyki zawodowej w rodowisku prawniczym 94.12.Z7) podejmowanie studiów nad korzeniami nauki prawa i powołaniem zawodu prawnika 72.20.Z
zmiana § 10 ust. 4Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub krzewionych przezeń warto ci.
Dodanie § 15 ust. 6Na żądanie co najmniej 3 obecnych Członków Stowarzyszenia Prezydium Walnego Zebrania Członków zarządzi głosowanie tajne.
Zmiana § 18 ust. 2Zwyczaje Walne Zebranie Członków odbywa się raz do roku, w terminie do 30 czerwca.
Wykre lenie § 21 pkt. 10)powoływanie i odwoływanie członków Kapituły Stowarzyszenia
Dodanie § 25 c
1. Medal Św. Ivo Helory – Patrona Prawników może nadać raz w roku
Kapituła Stowarzyszenia osobie (osobom) fizycznej lub prawnej wyjątkowo
zasłużonej dla warto ci krzewionych przez Stowarzyszenie lub promującej
własną postawą najwyższe standardy etyczne w życiu zawodowym.2.
Tryb zgłaszania kandydatów oraz przyznawania Medalu w. Ivo Helory
Patrona Prawników okre la Regulamin Kapituły Stowarzyszenia.
Zmiana § 29 ust. 4 (dostosowanie do ustawy o działalno ci pożytku publicznego i wolontariacie)4)
zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów
lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.