Ślubowania wszystkich prawników z odwołaniem do Boga?

"1_procent_www.png"

Prawnicy od starożytno ci należeli do trzech klasycznych tzw. professiones, czyli zawodów, przed których rozpoczęciem składało się publiczną przysięgę (oprócz nich byli to duchowni i lekarze). Przysięga ta miała stać na straży warto ci przy wiecających zawodowi. Termin 'profesja’ pochodzi wła nie od składanej przysięgi zawodowej.

W przeszło ci lubowanie prawnicze zawsze miało charakter religijny (tre ć przysięgi różniła się w zależno ci od wyznania, tj. nieco inną składał prawnik wyznający katolicyzm, a inny wyznania mojżeszowego lub mahometańskiego), jednak w okresie PRL jakiekolwiek przejawy religijnych odniesień zostały skasowane. I mimo uchwalenia nowej Konstytucji, która wprowadza wolno ć prezentowania przekonań religijnych, sytuacja ta nie została zmieniona w ustawach korporacyjnych.

W obecnym systemie prawnym lubowania zakończone słowami 'Tak mi dopomóż Bóg’ mogą składać sędziowie, prokuratorzy, referendarze i asesorzy, jednak zdecydowana większo ć prawników (adwokaci, radcowie prawni, komornicy i notariusze) jest tej możliwo ci pozbawiona.

Chcąc zmienić tą sytuację stowarzyszenie Ars Legis im. w. Ivo Helory – Patrona Prawników wystosowało do władz Rzeczpospolitej petycję o zmianę ustaw o tych zawodach i możliwo ci dodania słów 'Tak mi dopomóż Bóg’ w formule lubowania zawodowego.

” – mówi mec. Roman Sygulski, prezes Stowarzyszenia.

A Maciej Drogoń, radca prawny, dodaje: ”.

Stowarzyszenie zachęca wszystkich prawników i studentów prawa do podpisywania petycji na stronie www.petycja.arslegis.org.pl