Szkolenia Stowarzyszenia Ars Legis i Fundacji Aurea Libertas

W
dniach 11 i 12 oraz 18 i 19 wrze nia Członkowie i Wolontariusze
Stowarzyszenia Ars Legis wzięli udział w szkoleniach dla liderów
organizacji pozarządowych, organizowanych przez Fundację Instytut Aurea
Libertas.

Cykl
szkoleń rozpoczęła prezentacja radcy prawnego Karola Tatary
Wiceprezesa Stowarzyszenia Ars Legis, dotycząca prawnych aspektów
funkcjonowania NGO’s. Karol Tatara przedstawił prawne podstawy
funkcjonowania organizacji pozarządowych, precyzyjnie i jasno
zaprezentował ważne rozróżnienie rodzajów działalno ci NGO’s i
związanych z tymi dystynkcjami konsekwencji prawnych i finansowych, w
tym podatkowych. Został także wyja niony status Organizacji Pożytku
Publicznego i przywileje, które za sobą pociąga, a także aspekty
użytkowania lokali i zatrudnienia oraz prawnych aspektów wolontariatu.

Po
przerwie obiadowej szkolenie na temat księgowo ci i rachunkowo ci
przeprowadziła księgowa Anna Misiak. W interaktywnej formie poruszyła
tematykę zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, praktycznych aspektów
podatkowych, w tym podatku od towarów i usług, kosztów wynagrodzeń a
także rozliczania projektów unijnych czyli np. z dotacji z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kolejnego
dnia, 12 wrze nia 2010 roku szkolenie dotyczyło problematyki projektów.
Przeprowadziła je trenerka Magdalena Szczudło z Polskiego
Stowarzyszenia Fundraisingu. Szkolenie koncentrowało się na aspektach
praktycznych, a spora jego czę ć polegała na pracy grupowej. Zwracało
uwagę na cechy charakterystyczne projektów, zasady analizy problemowej i
wyznaczania celów projektu, a także metodologię zarządzania projektami,
z uwzględnieniem strategii działania.

Szkolenia obyły się w siedzibie Poradni Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego Ars Legis przy ul. dr L. Zamenhofa 1/4 w Krakowie.

W
następny weekend 18 i 19 wrze nia 2010 roku szkolenia zostały
przeprowadzone przez osoby z Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu,
odbyły się one w siedzibie Fundacji Instytut Aurea Libertas na ul.
Radzikowskiego w Krakowie.

Pierwszego
dnia o problematyce marketingu i promocji organizacji pozarządowych
opowiadał Robert Kawałko Prezes PSF i Wiceprezes Europejskiego
Stowarzyszenia Fundraisingu. Poruszył kwestie skutecznego budowania
wizerunku, planowania strategii marketingowej i praktycznych kwestii
marketingu w tym marketingu społeczno ciowego oraz możliwo ci
wykorzystania Internetu do promowania NGO’s. Szkolenie zawierało też
czę ć praktyczną, związaną z opracowywaniem logo czy wizytówek.

Z
kolei w niedzielę 19 wrze nia odbyło się spotkanie z profesjonalnym
fundraiserem Michałem Sternickim. Zwrócił on uwagę na konieczno ć
dywersyfikacji Ĺşródeł przychodów organizacji, potrzebę jasnego i
precyzyjnego wyznaczenia celów a także planowania kampanii
fundraisingowej i wykorzystywania różnych narzędzi przydatnych w pracy
fundariserów. Czę ć praktyczna zawierała case-study kampanii
fundarisingowych oraz ćwiczenia uzmysławiające trudno ć pracy osób
zajmujących się zdobywaniem rodków finansowych m.in. test windy.