Szkolenie z zakresu prawa organizacji pozarządowych.

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Ars Legis – w ramach uruchomionego programu Poradni Prawnej dla Organizacji Pozarządowych – zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu prawa fundacyjnego, prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalno ci pożytku publicznego oraz wolontariacie, a także z zakresu problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szkolenie poprowadzi SSR Aneta Komenda, przewodnicząca sekcji Rejestru organizacji społecznych XI Wydziału Gospodarczego KRS w Sądzie Rejonowym da Krakowa-Śródmie cia w Krakowie.

Szkolenie odbędzie się w dniach 8 oraz 22 stycznia (soboty) w godzinach 10.00 – 13.00, w krakowskim Klubie Adwokata przy ul. Sławkowskiej 1.

Ilo ć miejsc jest ograniczona. Szkolenie jest adresowane do prawników zaangażowanych w projekt Poradni, lecz również jest otwarte dla wszystkich Członków Ars Legis. Warunkiem udziału w szkoleniu jest brak zaległo ci w składkach członkowskich.

Jest możliwo ć przygotowania pytań z zakresu szkolenia dla Pani Sędzi.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, jak również przesłanie sporządzonych pytań, proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: arslegis@arslegis.org.pl do dnia 31.12.2010 r.

Zapraszamy.