Uchwała Zarządu Ars Legis z dnia 26.01.2016 r

Uchwała Zarządu
Ars Legis
– Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników
z dnia 26.01.2016 r.
Zarząd Stowarzyszenia, w związku z nadesłanym listem adw. dra Arkadiusza Radwana – Prezesa Instytutu Allerhanda (stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały), po wewnętrznej dyskusji oraz po zasięgnięciu opinii Kapituły Stowarzyszenia, postanawia:

– wyrazić poparcie dla inicjatywy Instytutu Allerhanda

Jako uzasadnienie decyzji Zarząd wskazuje, co następuje:
  1. W ocenie Zarządu Inicjatywa Instytutu Allerhanda służy otwarciu dialogu, który ma na celu znalezienie konstruktywnych rozwiązań ustrojowych mających na celu dobro wspólne, jakim jest bez wątpienia prawidłowo działający Trybunał Konstytucyjny, cieszący się autentycznym autorytetem płynącym z pełnienia straży nad niezbywalnymi konstytucyjnymi prawami jednostki funkcjonującej w kontek cie politycznej wspólnoty, jaką jest państwo.
  2. Choć niektóre z 10 tez Autorów mogą wzbudzać zastrzeżenia w swojej tre ci lub niektórych sformułowaniach, to niemniej jednak Zarząd jednomy lnie pozytywnie popiera tezę 10, stanowiącą apel o otwarcie okna dialogu. Dialog pomiędzy stronami o różnych poglądach był zawsze warto cią przy wiecającą działalno ci publicznej Stowarzyszenia, czego wyrazem jest wieloletnia tradycja debat z okazji corocznego Święta Prawników.
  3. Zarząd Stowarzyszenia podkre la również, iż poparcie przedmiotowej inicjatywy jest zgodne z preambułą Statutu Stowarzyszenia, wedle której Stowarzyszenie jest , oraz celami statutowymi, jakimi są m.in.: . Ponadto uprawnienie Stowarzyszenia do zajęcia głosu w dyskusji wynika wprost z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Tak długo, jak przedmiotowa inicjatywa będzie wpisywała się w swojej formie i tre ci we wskazane cele, znajdzie poparcie Stowarzyszenia działającego przez swoje władze.
  4. Stowarzyszenie Ars Legis pragnie uczestniczyć w publicznej debacie, jaka mogłaby wyniknąć z popartej inicjatywy Instytutu Allerhanda, w szczególno ci poprzez możliwo ć wskazania własnego eksperta. W tej sposób w debacie byłoby reprezentowana ta czę ć rodowiska prawniczego, której bliskie są warto ci reprezentowane przez Stowarzyszenie.
Zarząd Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników.

Pismo Instytut Allerhanda z dnia 12.01.2016 r.
10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego