Uzyskanie grantu na Poradnię Prawną

Z przyjemno cią informujemy, że w wyniku konkursu Stowarzyszenie pozyskało grant na uruchomienie Poradni Prawnej dla ubogich.Dotacja w wysoko ci 30.000 zł pochodzi z programu Obywatel i Prawo Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolno ci (http://www.pafw.pl).

Ogłoszenie wyników konkursu znajduje się na stronie Instytutu Spraw Publicznych, który jest instytucją wdrażającą program (http://www.isp.org.pl/?v=page&id=557&ln=pl). Chcemy ponadto podkre lić, że wniosek o dofinansowanie złożony przez nas wniosek znalazł się w ród 12 najwyżej ocenionych
przez komisję konkursową projektów i jako taki przeznaczony do
dofinansowania, spo ród ponad stu nadesłanych przez organizacje
pozarządowe wniosków.Projekt pt. Poradnia Prawa Mieszkaniowego będzie realizowany od 1 paĹşdziernika 2008 do 31 marca 2009 r.
Będzie
on polegał przede wszystkim na udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej z
zakresu prawa mieszkaniowego dla niezamożnych lokatorów oraz ich
rodzin. Porady prawne będą udzielane przez studentów – wolontariuszy
pod nadzorem merytorycznym zawodowych prawników pracujących na zasadzie

W
ramach projektu zostanie także przeprowadzony cykl szkoleń dla
wolontariuszy dotyczący praktycznych zagadnień z zakresu prawa
mieszkaniowego.Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu
Stowarzyszenie wynajmie lokal biurowy na siedzibę Poradni. Zostanie
także zakupione niezbędne wyposażenie w postaci m.in. komputerów,
mebli, ksero, drukarki, telefonu itp.