V Święto Prawników – 16 V 2008 r.

"plakat_maly.jpg"