VIII Święto Prawników

14 maja 2011 roku w Krakowie odbyły się VIII obchody Święta Prawników. Uroczysto ć organizowana jest corocznie przez Ars Legis Stowarzyszenie im. w. Ivo Helory Patrona Prawników w związku ze wspomnieniem w. Ivo, które przypada 19 maja. Patronat nad więtem Prawników objął Minister Sprawiedliwo ci RP oraz Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Komornicza.

"IMG_9164_4.jpg"

Pierwszą czę cią więta była debata na temat Prawo a moralno ć. Perspektywa wiecka i teologiczna, w której udział wzięli ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, Prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz dr hab. Tomasz Stawecki, prof. UW, Kierownika Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie dyskusji, która odbyła się Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ, Tomasz Stawecki rozwijał tezę o autonomiczno ci prawa, podkre lając jednak, że nie jest ona absolutna ze względu na realizowanie przez normy prawne zasad dobra wspólnego. Z kolei Paweł Bortkiewicz skoncentrował się na omówieniu takich pojęć jak etyka, moralno ć czy prawo boskie i wpływu tych czynników na prawodawcę. Prelegenci poruszyli w kontek cie tematu debaty praktyczną problematykę zawodowych kodeksów dobrych praktyk, Konstytucji jako Ĺşródła praw i wolno ci obywatelskich oraz preambuł do aktów prawa wspólnotowego.

"IMG_9362_3.jpg"

Po zakończeniu dyskusji, przedstawiciele zawodów prawniczych, w tym adwokaci, notariusze, radcy prawni, sędziowie komornicy, przedstawiciele służb mundurowych oraz nauczyciele akademiccy i studenci prawa wzięli udział w procesji z relikwiami oraz obrazem w. Ivo Helory. Trasa procesji wiodła z Collegium Maius do Kolegiaty Akademickiej Św. Anny, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji prawników pod przewodnictwem ks. infułata Władysława Gasidły. Homilię wygłosił ks. dr hab. Franciszek Longchamps de BĂŠrier, prof. UJ.

"IMG_9488_2.jpg"

Obchody Święta Prawników zakończył owacyjnie przyjęty przez zgromadzonych recital Beaty Rybotyckiej, który odbył się w Collegium Maius UJ.

"IMG_9737_3.jpg"

Organizatorem Święta Prawników było Ars Legis Stowarzyszenie im. w. Ivo Helory Patrona Prawników. Stowarzyszenie funkcjonuje od 2005 roku i zrzesza prawników wszystkich profesji. W ramach swojej działalno ci Ars Legis m.in. szerzy kulturę prawa, organizuje wydarzenia integrujące rodowiska prawnicze, prowadzi bezpłatne poradnie prawne dla organizacji pozarządowych i osób fizycznych (w zakresie prawa mieszkaniowego i spadkowego), wspiera prawników, którzy zakończyli aktywno ć zawodową oraz prowadzi program wolontariatu przeznaczony dla studentów prawa.Św. Ivo Helory urodził się w 1253 r. w rodzinie szlacheckiej niedaleko TrĂŠguier w Bretanii. Studiował w Paryżu i w Orleanie. Już wówczas widoczne były dwa główne rysy jego charakteru umiłowanie nauki i ubóstwa. Zrezygnował z rodzinnego majątku przeznaczając dom rodzinny na klasztor i szpital-przytułek dla ubogich. Po zakończeniu studiów pełnił urząd oficjała w Rennes i TrĂŠguier. W 1283 r. przyjął więcenie kapłańskie. Jego działalno ć jako duchownego cechowała miło ć okazywana każdemu człowiekowi. Swoje obowiązki duszpasterskie łączył do końca życia z pracą sędziego, a następnie obrońcy. Z czasem zrzekł się urzędu oficjała i po więcił się całkowicie służbie swoim parafianom, lecz nadal występował jako adwokat. Zmarł 19 maja 1303 r. W 1347 r. Papież Klemens VI ogłosił Ivo Helory więtym ko cioła powszechnego.