Walne Zebranie Członków

W dniu 24 czerwca 2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Było okazją do podsumowania działalno ci Ars Legis w 2011 r.

Podczas Walnego Zebrania podjęto następujące uchwały:

– o zatwierdzeniu sprawozdań z działalno ci Stowarzyszenia za 2011 r.

– o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

– o udzieleniu absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

– o zmianie Statutu.

Uchwały w przedmiocie zmian Statutu dotyczą trzech kwestii. Pierwsza to zmiany techniczne, mające na celu usunięcie niespójno ci w tek cie Statutu. Druga to dodanie do przedmiotu działalno ci Stowarzyszenia promowania polubownego rozwiązywania sporów, takich jak mediacja, med-arb czy arbitraż oraz utworzenia o rodka mediacyjnego. Jest to nawiązanie do jednego z głównych celów Ars Legis jakim jest urzeczywistnianie ideałów Patrona – w. Ivo Helory. Święty Iwo w swojej praktyce zawsze skłaniał strony do polubownego rozwiązywania sporów. Trzeci zakres zmian to wprowadzenie uregulowań dotyczących możliwo ci tworzenia oddziałów terenowych Stowarzyszenia. Wprowadzenie tych uregulowań było konieczne z uwagi na rozpoczęcie faktycznej działalno ci przez Oddział Silesia, a w przyszło ci pozwoli na tworzenie kolejnych oddziałów.