XIII Święto Prawników – podsumowanie

W dniu 19 maja 2016 r. w Krakowie, już pod raz trzynasty, odbyły się obchody Święta Prawników, organizowanego przez Ars Legis Stowarzyszenie w. Ivo Helory Patrona Prawników. Tegoroczna edycja została przygotowana we współpracy z Instytutem Allerhanda. Podstawowym celem tradycyjnie już organizowanego wydarzenia jest integracja rodowisk prawniczych wszystkich profesji. W tym roku dodatkowo Stowarzyszeniu zależało na utrzymaniu przestrzeni dialogu i refleksji nad państwem prawa. Data Święta związana jest z liturgicznym wspomnieniem w. Ivo Helory Patrona Prawników. Obchody Święta zostały objęte patronatem honorowym m.in. Ministerstwa Sprawiedliwo ci RP oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

3295.jpg

Centralnym punktem tegorocznego Święta Prawników było seminarium naukowe Jaki Trybunał?, które miało miejsce w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius. Celem seminarium było dokonanie rzetelnej, prawnej i apolitycznej analizy sporu trwającego wokół Trybunału Konstytucyjnego w kontek cie funkcji, jaką sądy konstytucyjne pełnią w państwach zachodnich. Wybór tematu został spowodowany pragnieniem stworzenia platformy dla refleksji nad możliwym rozwiązaniem sytuacji kryzysowej, której przedłużające się trwanie jest wyjątkowo niekorzystne dla Polski. Stowarzyszenie Ars Legis wierzy, że dialog w ten sposób rozpoczęty, może doprowadzić w końcu do wyklarowania rozwiązania, tak potrzebnego ze względu na dobrze rozumiane dobro wspólne.

Seminarium stanowiło dalszy ciąg wspólnych działań think-tanków, organizacji pozarządowych i rodowiska prawniczego, zapoczątkowanego sformułowaniem 10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego przez prawników z Instytutu Allerhanda: dra Arkadiusza Radwana i dra Jacka Sokołowskiego. Tezy te zostały przedstawione przez ich sygnatariuszy Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim 3 marca br. Organizatorom seminarium zależało na uzyskaniu jak najszerszego odbioru publicznego przedstawionych w dyskusji propozycji reform, dlatego prowadzona była transmisja na żywo z obrad. Relacja z wydarzenia dostępna jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=89sLdMejMk0 .

Ekspertami, którzy wygłosili swoje tezy podczas seminarium byli: prof. dr hab. Mirosław Granat sędzia TK w stanie spoczynku, prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ oraz przedstawiciele Instytutu Allerhanda dr Jacek Sokołowski oraz prezes Instytutu dr Arkadiusz Radwan, który pełnił rolę moderatora dyskusji.3301.jpg

W seminarium uczestniczyli reprezentanci władz naczelnych oraz lokalnych, przedstawiciele naukowego rodowiska prawniczego, przedstawiciele naczelnych i okręgowych korporacji prawniczych, a także przedstawiciele sądów i prokuratur. Stowarzyszenie zaproszenie do udziału kierowało także do posłów i senatorów, szczególnie tych o wykształceniu prawniczym. W ród go ci znaleĹşli się ponadto reprezentanci organizacji pozarządowych, które podpisały się pod apelem 10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy TK. Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem i ograniczoną pojemno ć Auli Jagiellońskiej organizatorzy zapewnili wszystkim chętnym możliwo ć obejrzenia transmisji na żywo w sali im. Michała Bobrzyńskiego.

W odpowiedzi na zaproszenia, Stowarzyszenie Ars Legis otrzymało listy m.in. od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, a także Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, które zostały odczytane podczas rozpoczęcia seminarium. Warto zacytować słowa z listu Rzecznika Praw Obywatelskich, który gratulując wyboru tematu seminarium zauważył, iż: .3322.jpg

Po zakończonej dyskusji odbyła się tradycyjna już dla Święta Prawników w Krakowie procesja w togach, podczas której prawnicy, podążając za wizerunkiem i relikwiami w. Ivo Helory przeszli do pobliskiej kolegiaty akademickiej w. Anny. Tam też została odprawiona uroczysta Msza Św. o wiatło Ducha Świętego dla polityków i prawników.
3362.jpg