Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków – 29.06.2017 r., godz. 17:30

Szanowni Państwo, Członkowie Ars Legis – Stowarzyszenia im. w. Ivo Helory – Patrona Prawników,

Zawiadamiamy, że Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w czwartek 29 czerwca 2017 r. o godz. 17.30 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Topolowej 11 w Krakowie.

Proponowany porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ars Legis Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory Patrona Prawników
w dniu 29 czerwca 2017 r.

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalno ci Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem z działalno ci pożytku publicznego za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego za 2016 r.
  5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie sprawozdań Zarządu za 2016 r.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalno ci Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem z działalno ci pożytku publicznego za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego za 2016 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w 2016 r.
  8. Podjęcie tematu organizacji pielgrzymki do Tregieur w maju 2018 r.
  9. Dyskusja nad dalszymi kierunkami działalno ci Stowarzyszenia.
  10. Zamknięcie Zebrania.