Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

Kraków, 8 czerwca 2010 roku

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że działając na podstawie §21 pkt 6) Statutu zwołał Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 27 czerwca 2010 roku, na godzinę 18.30, w lokalu Poradni Stowarzyszenia przy ul. Zamenofa 1/4.

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Zebrania;
  2. Wybór Prezydium Zebrania;
  3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Zebrania i zdolno ci do podejmowania prawomocnych uchwał;
  4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalno ci Stowarzyszenia i działalno ci pożytku publicznego za rok 2009;
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalno ci Stowarzyszenia i działalno ci pożytku publicznego za rok 2009;

b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2009;

c) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z pełnienia ich obowiązków za 2009 rok;

d) Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z pełnienia ich obowiązków za 2009 rok;

e) Wyboru władz Stowarzyszenia na następna kadencję;

  1. Wolne wnioski;
  2. Zamknięcie Zebrania.

Sprawozdanie Zarządu z działalno ci Stowarzyszenia i działalno ci pożytku publicznego za rok 2009 wraz z załącznikiem nr 1 oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2009 można pobrać stąd.

Wszystkich Członków Stowarzyszenia Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków.

Zarząd