Zmiana statutu Stowarzyszenia

Z rado cią informujemy, że zmiany Statutu Stowarzyszenia uchwalone na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków zostały zaakceptowane przez sąd rejestrowy i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany Statutu dotyczą trzech kwestii. Pierwsza to zmiany techniczne, mające na celu usunięcie niespójno ci w tek cie Statutu. Druga to dodanie do przedmiotu działalno ci Stowarzyszenia promowania polubownego rozwiązywania sporów, takich jak mediacja i arbitraż oraz utworzenia o rodka mediacyjnego. Trzeci zakres zmian to wprowadzenie uregulowań dotyczących możliwo ci tworzenia oddziałów terenowych Stowarzyszenia.