W ramach upowszechniania wiedzy o prawie, założony został blog Ars
Legis na portalu Salon24.

Publikowane są tam teksty autorstwa członków
i wolontariuszy Stowarzyszenia dotyczące problemów prawnych,
szczególnie w kwestiach dotyczących styku prawa i moralności, prawa i
religii, filozofii prawa.

Link do blogu: http://arslegis.salon24.pl