Celem Stowarzyszenia jest:

 1. świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ubogim,wspieranie ochrony praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich,
 2. podnoszenie kultury prawnej społeczeństwa;
 3. upowszechnianie wiedzy na temat prawa polskiego i europejskiego,
 4. wspieranie inicjatyw edukacyjnych, w szczególności edukacji prawnej,
 5. podnoszenie kwalifikacji prawników w zakresie etyki zawodowej
 6. integrowanie środowiska prawniczego,
 7. wspomaganie prawników znajdujących się w potrzebie,
 8. wspieranie działalności Duszpasterstwa Prawników,
 9. szerzenie kultu Patrona – św. Ivo Helory.
 10. promocja społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych.

Nasze Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. utworzenie i prowadzenie stałej poradni świadczącej nieodpłatną pomoc prawną dla osób ubogich,
 2. promowanie idei bezpłatnej pomocy prawnej dla osób ubogich,
 3. wydawanie publikacji, udział w prowadzeniu audycji radiowych oraz podejmowanie innych przedsięwzięć medialnych o tematyce prawnej mających na celu upowszechnianie wiedzy o prawie.
 4. prowadzenie kursów i szkoleń,
 5. współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi lub pozarządowymi oraz osobami fizycznymi świadczącymi bezpłatną pomoc prawną osobom ubogim,
 6. współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi lub pozarządowymi w zakresie edukacji prawnej,
 7. organizowanie konferencji, sympozjów, dyskusji i spotkań publicznych mających za zadanie promocję etyki zawodowej w środowisku prawniczym
 8. wspieranie organizacji oraz osób fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
 9. organizację corocznego Święta Prawników w dniu 19 maja, związanego bezpośrednio z kultem Patrona – św. Ivo Helory.
 10. podejmowanie studiów nad etycznymi podstawami prawa i powołaniem zawodu prawnika.
 11. doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych.