Litania do św. Iwo Helory
– Patrona Prawników
Sławny
przewodniku
prawników,
Juristarum
Dux gloriosae,
Pełen
sprawiedliwości,
Complementum
Justitiae,
Ozdobo
jurysprudencji,
Ornamentum
Jurisprudentiae,
Obdarzony
wiedzą spraw
boskich  i ludzkich,
Divinarum
atque humanarum
rerum notitia praedite,
Biegły
w rozeznaniu tego,
co sprawiedliwe i niesprawiedliwe,
Justi
atque injusti
scientia perite,
Znawco
prawa boskiego i
ludzkiego,
Divini
atque humani Juris
consulte,
Mówco
najsprawniejszy,
Orator
facundissime,
Rozjemco
doskonale bezstronny,
Arbiter
aequissime,
Sędzio
najsprawiedliwszy,
Judex
justissime,
W
równej mierze promieniujący,
Ex
aequo & virtute
lucidissime,
Tak w
dziedzinie prawa jak i cnót niezwykle biegły,
In
utroque Juris &
virtutis foro versatissime,
Święty
kapłanie nieskazitelnej sprawiedliwości,
Sacro-Sanctae
Justitae
Sacerdos sancte,
Najsubtelniejszy
doktorze obojga praw,
Utriusque
Juris Doctor
subtilissime,
Chlubo
świętych praw Kościoła,
Sacrorum
Canonum Splendor,
Opiekunie
biedaków,
Advocate
Pauperum,
Obrońco
wdów,
Patrone
Viduarum,
Kuratorze
w sporach małoletnich,
Curator
ad lites
Pupillorum,
Rzeczniku
uciśnionych,
Causidice
Suppressorum,
Osłono
udręczonych,
Umbraculum
Afflictorum,
Palmo
biegłych w prawie,
Palma
Jurisperitorum,
Zwierciadło
obrońców,
Speculum
Advocatorum,
Wzorze
sędziów,
Exemplar
Judicum,
Podporo
sądów,
Curiarum
fulcrum,
Symbolu
sprawiedliwych,
Justorum
Symbolum,
Latarnio
i schronienie  wszystkich prawych,
Bonorum
omnium Lampas
& Asylum,
Najstaranniejszy
pisarzu niebieskiego konsystorza,
Divini
Consistorii Notarie
accuratissime,
Najwierniejszy
orędowniku wspólnoty chrześcijańskiej,
Nationis
Christianae
procurator fidelissime,
Najsłynniejszy
profesorze prawa i sprawiedliwości,
Juris
& aequitatis
Professor clarissime,
Niebieski
dziekanie wydziału prawa,
Facultatis
Juridicae
caelestis Decane,
Boski
zarządco pobożnych fundacji,
Piarum
Fundationum
Superintendens Divine,
Kanclerzu
uniwersytetu cnót wszelkich,
Virtutum
omnium
Universitatis Cancellarie,
Czcigodny
rektorze sądów sprawiedliwych,
Justorum
Tribunalium
Rector Magnifice,
Módl
się za nami.
Ora
pro nobis.

 

Źródło: Michael Streck, Annette Rieck, ’St.
Ivo:Schutzpatron der Richter und Anwälte’

Tłumaczenie: dr Krzysztof Pawłowski

Serdecznie dziękujemy Panu Doktorowi Krzysztofowi Pawłowskiemu za nieodpłatne tłumaczenie.