"Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2005 r. przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Najważniejsze cele Stowarzyszania to szerzenie kultury prawa, integracja środowiska prawników, udzielanie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz formowanie młodych adeptów prawa. Członkowie Stowarzyszenia podejmują się trudu urzeczywistniania w swym życiu zawodowym ideałów św. Iwo Helory – Patrona Prawników, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce „boni et aequi”.
Legalis

Aktualności:

01/08/2016

REFLEKSJE ZE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEĹťY

2016_SDM_spotkanie_z_ks_Roche.jpg

W piątek 29 lipca 2016 r. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia spotkali się w kolegiacie w. Anny z księdzem Roche, który przybył na ŚDM z grupą młodzieży z Brazylii.
14/06/2016

Wideorelacja z XIII Święta Prawników

Zapraszamy Państwa do obejrzenia wideorelacji z XIII Święta Prawników. Zobaczycie na niej zarówno fragmenty seminarium naukowego, jak i procesji w togach z relikwiami w. Ivo oraz Mszy Św. w kolegiacie w. Anny.

20/05/2016

XIII Święto Prawników – podsumowanie

W dniu 19 maja
2016 r. w Krakowie, już pod raz trzynasty, odbyły się obchody Święta Prawników,
organizowanego przez Ars Legis Stowarzyszenie w. Ivo Helory Patrona
Prawników. Tegoroczna edycja została przygotowana we współpracy z Instytutem
Allerhanda. Podstawowym celem tradycyjnie już organizowanego wydarzenia jest
integracja rodowisk prawniczych wszystkich profesji. W tym roku dodatkowo
Stowarzyszeniu zależało na utrzymaniu przestrzeni dialogu i refleksji nad
państwem prawa. Data Święta związana jest z liturgicznym wspomnieniem w. Ivo
Helory Patrona Prawników. Obchody Święta zostały objęte patronatem honorowym
m.in. Ministerstwa Sprawiedliwo ci RP oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

m_1564.jpg
Zdjęcia z Seminarium
m_1633.jpg
Zdjęcia Procesji
m_1697.jpg
Zdjęcia z Mszy w.
KOS_0299.JPG
Wideorelacja
18/04/2016

XIII Święto Prawników – szczegóły

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIII edycji Święta Prawników, które odbędzie się 19 maja w Krakowie.
Prezentujemy plan nadchodzącego wydarzenia.

08/04/2016

Współpraca z Zakładem Karnym w Nowym Wi niczu

Uprzejmie informujemy, że podjęta została decyzja o nawiązaniu współpracy z Zakładem Karnym w Nowym Wi niczu w postaci wiadczenia pomocy prawnej dla osadzonych. Co 2 tygodnie przedstawiciel Stowarzyszenia pełnić będzie dwugodzinny dyżur w Zakładzie Karnym w Nowym Wi niczu, udzielając pomocy prawnej osadzonym.
Prosimy o zgłaszanie się chętnych do wiadczenia takiej formy pomocy prawnej. Je li zgłosi się kilka osób, to dyżur przypadnie raz na 2 – 3 miesiące.
04/03/2016

Spotkanie z Prezydentem RP

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dn. 03.03.2016 r. Wiceprezes naszego Stowarzyszenia – r.pr. Karol Tatara wziął udział w spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie było po więcone inicjatywie Instytutu Allerhanda zatytułowanej ’10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego’, którą poparło Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników wraz z 15 innymi organizacjami pozarządowymi. Prezydent zaprosił na spotkanie wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, które poparły tę inicjatywę.

Relacja ze spotkania jest dostępna pod linkiem:

"160303.png"

Informujemy, że Zarząd Ars Legis podjął decyzję o dalszym udziale w powyższej inicjatywie. O szczegółach współpracy będziemy Państwa informować drogą elektroniczną.

05/02/2016

Uchwała Zarządu Ars Legis z dnia 26.01.2016 r

Uchwała Zarządu
Ars Legis
– Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników
z dnia 26.01.2016 r.
Zarząd Stowarzyszenia, w związku z nadesłanym listem adw. dra Arkadiusza Radwana – Prezesa Instytutu Allerhanda (stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały), po wewnętrznej dyskusji oraz po zasięgnięciu opinii Kapituły Stowarzyszenia, postanawia:
– wyrazić poparcie dla inicjatywy Instytutu Allerhanda
Jako uzasadnienie decyzji Zarząd wskazuje, co następuje:
  1. W ocenie Zarządu Inicjatywa Instytutu Allerhanda służy otwarciu dialogu, który ma na celu znalezienie konstruktywnych rozwiązań ustrojowych mających na celu dobro wspólne, jakim jest bez wątpienia prawidłowo działający Trybunał Konstytucyjny, cieszący się autentycznym autorytetem płynącym z pełnienia straży nad niezbywalnymi konstytucyjnymi prawami jednostki funkcjonującej w kontek cie politycznej wspólnoty, jaką jest państwo.
  2. Choć niektóre z 10 tez Autorów mogą wzbudzać zastrzeżenia w swojej tre ci lub niektórych sformułowaniach, to niemniej jednak Zarząd jednomy lnie pozytywnie popiera tezę 10, stanowiącą apel o otwarcie okna dialogu. Dialog pomiędzy stronami o różnych poglądach był zawsze warto cią przy wiecającą działalno ci publicznej Stowarzyszenia, czego wyrazem jest wieloletnia tradycja debat z okazji corocznego Święta Prawników.
  3. Zarząd Stowarzyszenia podkre la również, iż poparcie przedmiotowej inicjatywy jest zgodne z preambułą Statutu Stowarzyszenia, wedle której Stowarzyszenie jest , oraz celami statutowymi, jakimi są m.in.: . Ponadto uprawnienie Stowarzyszenia do zajęcia głosu w dyskusji wynika wprost z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Tak długo, jak przedmiotowa inicjatywa będzie wpisywała się w swojej formie i tre ci we wskazane cele, znajdzie poparcie Stowarzyszenia działającego przez swoje władze.
  4. Stowarzyszenie Ars Legis pragnie uczestniczyć w publicznej debacie, jaka mogłaby wyniknąć z popartej inicjatywy Instytutu Allerhanda, w szczególno ci poprzez możliwo ć wskazania własnego eksperta. W tej sposób w debacie byłoby reprezentowana ta czę ć rodowiska prawniczego, której bliskie są warto ci reprezentowane przez Stowarzyszenie.
Zarząd Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników.