"Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2005 r. przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Najważniejsze cele Stowarzyszania to szerzenie kultury prawa, integracja środowiska prawników, udzielanie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz formowanie młodych adeptów prawa. Członkowie Stowarzyszenia podejmują się trudu urzeczywistniania w swym życiu zawodowym ideałów św. Iwo Helory – Patrona Prawników, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce „boni et aequi”.
Legalis

Aktualności:

04/03/2016

Spotkanie z Prezydentem RP

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dn. 03.03.2016 r. Wiceprezes naszego Stowarzyszenia – r.pr. Karol Tatara wziął udział w spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie było po więcone inicjatywie Instytutu Allerhanda zatytułowanej ’10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego’, którą poparło Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników wraz z 15 innymi organizacjami pozarządowymi. Prezydent zaprosił na spotkanie wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, które poparły tę inicjatywę.

Relacja ze spotkania jest dostępna pod linkiem:

"160303.png"

Informujemy, że Zarząd Ars Legis podjął decyzję o dalszym udziale w powyższej inicjatywie. O szczegółach współpracy będziemy Państwa informować drogą elektroniczną.

05/02/2016

Uchwała Zarządu Ars Legis z dnia 26.01.2016 r

Uchwała Zarządu
Ars Legis
– Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników
z dnia 26.01.2016 r.
Zarząd Stowarzyszenia, w związku z nadesłanym listem adw. dra Arkadiusza Radwana – Prezesa Instytutu Allerhanda (stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały), po wewnętrznej dyskusji oraz po zasięgnięciu opinii Kapituły Stowarzyszenia, postanawia:
– wyrazić poparcie dla inicjatywy Instytutu Allerhanda
Jako uzasadnienie decyzji Zarząd wskazuje, co następuje:
  1. W ocenie Zarządu Inicjatywa Instytutu Allerhanda służy otwarciu dialogu, który ma na celu znalezienie konstruktywnych rozwiązań ustrojowych mających na celu dobro wspólne, jakim jest bez wątpienia prawidłowo działający Trybunał Konstytucyjny, cieszący się autentycznym autorytetem płynącym z pełnienia straży nad niezbywalnymi konstytucyjnymi prawami jednostki funkcjonującej w kontek cie politycznej wspólnoty, jaką jest państwo.
  2. Choć niektóre z 10 tez Autorów mogą wzbudzać zastrzeżenia w swojej tre ci lub niektórych sformułowaniach, to niemniej jednak Zarząd jednomy lnie pozytywnie popiera tezę 10, stanowiącą apel o otwarcie okna dialogu. Dialog pomiędzy stronami o różnych poglądach był zawsze warto cią przy wiecającą działalno ci publicznej Stowarzyszenia, czego wyrazem jest wieloletnia tradycja debat z okazji corocznego Święta Prawników.
  3. Zarząd Stowarzyszenia podkre la również, iż poparcie przedmiotowej inicjatywy jest zgodne z preambułą Statutu Stowarzyszenia, wedle której Stowarzyszenie jest , oraz celami statutowymi, jakimi są m.in.: . Ponadto uprawnienie Stowarzyszenia do zajęcia głosu w dyskusji wynika wprost z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Tak długo, jak przedmiotowa inicjatywa będzie wpisywała się w swojej formie i tre ci we wskazane cele, znajdzie poparcie Stowarzyszenia działającego przez swoje władze.
  4. Stowarzyszenie Ars Legis pragnie uczestniczyć w publicznej debacie, jaka mogłaby wyniknąć z popartej inicjatywy Instytutu Allerhanda, w szczególno ci poprzez możliwo ć wskazania własnego eksperta. W tej sposób w debacie byłoby reprezentowana ta czę ć rodowiska prawniczego, której bliskie są warto ci reprezentowane przez Stowarzyszenie.
Zarząd Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników.
20/01/2016

KOLĘDOWANIE z ARS LEGIS

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Ars Legis na wspólne kolędowanie, które odbędzie się 24 stycznia 2016 r. (niedziela) o godz. 1830 w Klubie Adwokata (Kraków, ul. Sławkowska 1). W programie wspólny piew kolęd oraz wystąpienia słowno-muzyczne studentów PWST w Krakowie.
05/11/2015

11 XI 2015 r. – Obchody Święta Niepodległo ci

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków, sympatyków i osoby towarzyszące do wzięcia udziału w corocznych obchodach Święta Niepodległo ci w dniu 11 XI 2015 r. o godzinie 18.30 w Klubie Adwokata w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 1.

Oprócz wspólnego piewu pie ni i piosenek przewidziany jest recital piosenek J. Kaczmarskiego.

Przybywajcie!!

14/10/2015

Zaproszenie do zgłaszania się chętnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Szanowni Państwo,
w związku z wej ciem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku – o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. Nr 1255), oraz w związku ze staraniami Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona prawników o prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Wszystkich Zainteresowanych, którzy zgodnie z ustawą są zdolni do udzielania nieodpłatnych porad prawnych do przesyłania skanu podpisanej deklaracji zainteresowania udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach poradni Stowarzyszenia (wzór deklaracji przesyłamy w załączeniu), wraz z CV, na adres Stowarzyszenia (ul. Topolowa 11, 31-506 Kraków) lub na adres e-mail.
Termin zgłoszeń upłynie w dniu 31.10.2015 r. (decyduje data wpływu do Stowarzyszenia).
Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Stowarzyszenia
29/06/2015

Relacja z Walnego Zebrania Członków z dnia 28.06.2015 r.

W dniu 28 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Ars Legis.

W trakcie, podjęto uchwały:

  1. zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu z działalno ci Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem z działalno ci pożytku publicznego za 2014 r.;
  2. zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2014 r.;
  3. udzielającą absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej z pełnienia funkcji w 2014 r.;
  4. uzupełniającą skład Zarządu poprzez powołanie dra Wojciecha Arndta (w miejsce rezygnującego z funkcji ref. sądowego Marcina Rozmusa);
  5. uzupełniającą skład Komisji Rewizyjnej poprzez powołanie r.pr. Władysława Wójcika (przed Walnym Zebraniem zrezygnował z członkostwa w zarządzie) oraz ref. sądowego Marcina Rozmusa w miejsce rezygnujących r.pr. Macieja Knopka oraz r.pr. Katarzyny Bąba .
  6. zmieniającą Statut Stowarzyszenia (§ 10 ust. 3, § 12a, § 13, § 16).

Ponadto przeprowadzono dyskusję na temat wznowienia działalno ci biura nieodpłatnej pomocy prawnej oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie.

18/06/2015

Walne Zebranie 2015 r.

Szanowni Państwo, Członkowie Ars Legis – Stowarzyszenia im. w. Ivo Helory – Patrona Prawników,

Zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2015 r. o godz. 19.00 w Klubie Adwokata, ul. Sławkowska 1, Kraków.

W załączeniu proponowany porządek obrad.