Podsumowanie pracy Poradni w roku 2008/2009

Podsumowanie pracy Poradni w roku 2008/2009

W pierwszej edycji programu "Poradnia prawa mieszkaniowego i spadkowego Ars Legis" zarejestrowało się 511 osób chcących skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez Poradnię. Do dnia 30 kwietnia 2009 roku Poradnia zamknęła 341 spraw, wydając 201 pisemnych opinii prawnych (119 dotyczyło spraw mieszkaniowych, a 82 spadkowych). W przypadku 140 spraw została udzielona ustna porada prawna, w przypadku, gdy Prawnicy Konsultanci stwierdzili, że nie zachodziła konieczność wydania pisemnej opinii w sprawie.

Co złożło się na ten sukces? Oczywiście poza zapewnieniem właściwych warunków materialnych, lokalowych i organizacyjnych, była rzetelna i efektywna praca zespołu poradni.

Zespół ten tworzył kierownik, koordynator, asystentka, prawnicy i wolontariusze. W okresie realizacji projektu funkcję Prawników Konsultantów pełniło 11 osób (4 radców prawnych i 7 aplikantów).

W wyniku rekrutacji do pracy w Poradni w charakterze wolontariuszy zostało przyjętych 21 studentów III-V roku prawa oraz 1 absolwent tego kierunku. Kierownik Poradni przyjął wszystkich zgłoszonych 6 prawników do pracy w charakterze prawników Poradni. Z każdym z wolontariuszy Kierownik Poradni podpisał umowę o wolontariat na czas realizacji projektu. W wyniku kolejnego naboru do Poradni w dniu 25 lutego Koordynator przyjął dodatkowych 2 studentów III i IV roku prawa UJ na wolontariuszy Poradni. W okresie od 22 paĹşdziernika 2008 do 29 kwietnia 2009 roku odbywały się cotygodniowe seminaria wolontariuszy Poradni, w których za każdym razem uczestniczył także jeden z prawników. Seminaria odbywały się we środy, w godzinach od 20.00 do 21.30. Na spotkaniach tych omawiane były wybrane sprawy prowadzone przez wolontariuszy oraz dyskutowane sposoby ich rozwiązania. Obok seminariów odbywały się, w liczbie 8, szkolenia dla wolontariuszy Poradni o tematyce z zakresu prawa mieszkaniowego, spadkowego i postępowania sądowego.

W okresie od 23 paĹşdziernika do 30 kwietnia wolontariusze pełnili dyżury w lokalu Poradni, podczas których przyjmowali klientów i ich sprawy do prowadzenia i załatwienia przez Poradnię. Dyżury były pełnione w parach (11 par) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 18.00. Każdy dyżur pary wolontariuszy trwał 2 godziny. W każdy dzień, od poniedziałku do piątku odbywały się 2 dyżury wolontariuszy, z wyjątkiem wtorku, kiedy to odbywały się 3 dyżury. W każdym z tych dni odbywał się także 2 godzinny dyżur Asystenta Poradni, podczas którego przyjmował on klientów osobiście lub też drogą telefoniczną bądĹş mailową umawiał ich na dyżury wolontariuszy. Poradnia była czynna dla klientów od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie, a we wtorek 8 godzin. Wniosek o dofinansowanie przewidywał, że Poradnia będzie czynna 3 godziny dziennie. Osoba, która chciała uzyskać pomoc prawną w ramach Poradni musiała spełniać tylko 3 warunki: być osobą niezamożną, która nie może pozwolić sobie na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej, jej sprawa musiała dotyczyć problemu z zakresu prawa mieszkaniowego lub spadkowego oraz musiała podpisać specjalne oświadczenie o akceptacji zasad i warunków udzielenia pomocy prawnej przez Poradnię. Na dyżurze klient przedstawiał studentom stan faktyczny sprawy oraz przekazywał kopie wszystkich dokumentów, które mogły mieć znaczenie dla sprawy. W mniej skomplikowanych, typowych sprawach, w których stan faktyczny i pytania klienta nie budziły uzasadnionych wątpliwości Wolontariusze po konsultacji z Prawnikiem Konsultantem udzielali ustnej porady prawnej podczas następnego spotkania z klientem. W sprawach bardziej skomplikowanych wolontariusze przygotowywali dla klienta pisemną opinię prawną. W tym celu para wolontariuszy po zakończonym spotkaniu z klientem przystępowała do pracy nad sprawą i miała co do zasady 1 tydzień na sformułowanie wstępnego projektu opinii prawnej, który następnie wysyłali wraz z ze skanem wszystkich dokumentów na maila jednemu z Prawników Konsultantów, który był ich Patronem. Gdy prawnik zaakceptował ostateczny kształt opinii, wolontariusze umawiali się z klientem osobiście w lokalu Poradni po jej odbiór. Średni czas, potrzebny do wydania klientowi opinii od momentu przyjęcia sprawy na dyżurze wynosił 1 miesiąc.

W ostatnim miesiącu realizacji projektu wolontariusze rozwiązali test wiedzy z zakresu prawa mieszkaniowego, którego wyniki potwierdzają nabycie przez nich wiedzy z tej dziedziny prawa (wszyscy wolontariusze osiągnęli wynik powyżej 50 % poprawnych odpowiedzi). Można też przyjąć, że w czasie 6 miesięcznego okresu pracy nad sprawami klientów, kontaktu z Patronami, udziału w szkoleniach i seminariach wolontariusze Poradni nabyli umiejętności praktyczne i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu prawa mieszkaniowego.

W okresie realizacji projektu odbyło się 19 audycji radiowych pt. "Przed Hejnałem" nadawanych w Radiu Kraków. W każdej z nich wziął udział notariusz – Wiceprezes Stowarzyszenia, który odpowiadał na pytania prawne zadawane przez słuchaczy. Podczas audycji zostało udzielonych 38 porad prawnych, będących odpowiedzią na pytania prawne słuchaczy. Z dużm prawdopodobieństwem można przyjąć, że ilość słuchaczy, którzy uzyskali poradę prawną była dużo wyższa, ponieważ audycje te cieszyły się dużą popularnością i swoim zasięgiem oddziaływały na mieszkańców całego województwa małopolskiego. Jednak podanie jakiejkolwiek szacunkowej liczby jest w tym przypadku niemożliwe.

W dniu 1 paĹşdziernika 2008 Koordynator powołał 4 osobowy zespół złożony ze studentów prawa UJ oraz KSW, którego zadaniem było opracowanie merytorycznej treści publikacji dotyczącej problematyki najmu lokali. Prace zespołu trwały przez miesiąc paĹşdziernik i były prowadzone pod nadzorem merytorycznym Kierownika Poradni. Z każdym studentem została podpisana umowa o wolontariat. Efektem prac zespołu było powstanie pod koniec paĹşdziernika 2008 r. 4 artykułów traktujących o problematyce najmu lokali. Tytuły poszczególnych artykułów to: "Zawarcie umowy najmu", "Prawa i obowiązki lokatorów i wynajmujących", "Czynsz i inne opłaty" oraz "Zakończenie umowy najmu". Publikacja ta otrzymała tytuł "Najem lokali. Poradnik dla studentów i nie tylko". Po wydrukowaniu 2000 egzemplarzy publikacji na początku listopada został przeprowadzony kolportaż ww. publikacji w budynkach wszystkich krakowskich szkół wyższych. Poradnik był także rozdawany klientom Poradni podczas pełnionych przez wolontariuszy dyżurów.