Statut – do 28012014 r.

Statut

Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników

(tekst jednolity)

"Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników" jest niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk organizacją prawników wszelkich zawodów, zarówno naukowców, jak i praktyków, pragnących w swoim żciu zawodowym urzeczywistniać ideały swojego Patrona – Świętego Ivo Helory, czyli ciągłego doskonalenia się w trudnej sztuce boni et aequi.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

"Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników", zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.
§ 2.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 3.
(wykreślony)

§ 4.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba władz mieści się w Krakowie.
§ 5.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II


Cele i sposoby działania


§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ubogim,
 2. wspieranie ochrony praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich,
 3. podnoszenie kultury prawnej społeczeństwa,
 4. upowszechnianie wiedzy na temat prawa polskiego i europejskiego,
 5. wspieranie inicjatyw edukacyjnych, w szczególności edukacji prawnej,
 6. podnoszenie kwalifikacji prawników w zakresie etyki zawodowej,
 7. integrowanie środowiska prawniczego,
 8. wspomaganie prawników znajdujących się w potrzebie,
 9. wspieranie działalności Duszpasterstwa Prawników,
 10. szerzenie kultu Patrona – św. Ivo Helory,
 11. promocja społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych,
 12. promocja i wspieranie idei alternatywnych metod rozwiązywania sporów (w tym mediacji oraz arbitrażu).
§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. utworzenie i prowadzenie stałej poradni świadczącej nieodpłatną pomoc prawną dla osób ubogich,
 2. promowanie idei bezpłatnej pomocy prawnej dla osób ubogich,
 3. wydawanie publikacji, udział w prowadzeniu audycji radiowych oraz podejmowanie innych przedsięwzięć medialnych o tematyce prawnej mających na celu upowszechnianie wiedzy o prawie,
 4. prowadzenie kursów i szkoleń,
 5. współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi lub pozarządowymi oraz osobami fizycznymi świadczącymi bezpłatną pomoc prawną osobom ubogim,
 6. współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi lub pozarządowymi w zakresie edukacji prawnej,
 7. organizowanie konferencji, sympozjów, dyskusji i spotkań publicznych mających za zadanie promocję etyki zawodowej w środowisku prawniczym oraz propagowanie kultury rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych (zarówno metodami tradycyjnymi, jak i alternatywnymi),
 8. wspieranie organizacji oraz osób fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
 9. organizację corocznego Święta Prawników w dniu 19 maja, związanego bezpośrednio z kultem Patrona – św. Ivo Helory,
 10. podejmowanie studiów nad etycznymi podstawami prawa i powołaniem zawodu prawnika,
 11. doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 12. powoływanie, prowadzenie i wspieranie jednostek organizacyjnych mających za zadanie prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych oraz rozstrzyganie sporów przy użciu innych metod alternatywnego rozwiązywania sporów.
§ 7a.
Wyłącznie nieodpłatną statutową działalnością pożtku publicznego Stowarzyszenia jest:

 1. organizacja Święta Prawników – 94.12.Z
 2. świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ubogim – 88.99.Z
 3. doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych – 94.99.Z
 4. organizowanie konferencji, sympozjów, dyskusji i spotkań – 85.59.B
 5. upowszechnianie wiedzy o prawie w społeczeństwie – 85.59.B
 6. promocja etyki zawodowej w środowisku prawniczym – 94.12.Z
 7. podejmowanie studiów nad etycznymi podstawami prawa i powołaniem zawodu prawnika – 72.20.Z

Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
§ 10.
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna legitymująca się wykształceniem prawniczym, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie karana za przestępstwo umyślne oraz nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub krzewionych przezeń wartości.
 5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu lub z inicjatywy 15 Członków Stowarzyszenia
§ 11.
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 2. 1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

  2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

  3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

  4) noszenia odznaki organizacyjnej.

 3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 4. 1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

  2) regularnego opłacania składek i wykonywania innych świadczeń określonych w Statucie lub uchwałach Stowarzyszenia.

§ 12.
 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w Â§ 11 ust. 1 pkt 2 i 3.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 11 ust. 2.
 3. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
§ 12a. 

Członek honorowy posiada prawa i obowiązki związane z członkostwem zwyczajnym w Stowarzyszeniu, za wyjątkiem obowiązku uiszczania składek, oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 13.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. 1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

  2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

  3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań określonych w Statucie bądĹş uchwałach Stowarzyszenia, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

  4) wykluczenia z powodu rażącego naruszania Statutu lub uchwał Stowarzyszenia,

  5) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub pozbawienia praw publicznych.

 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 lub 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 4. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Kapituła Stowarzyszenia.

§ 15.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. Jednakże pierwsza kadencja tych organów trwa 1 rok.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), o ile statut nie stanowi inaczej.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum),
 4. Kadencja Kapituły Stowarzyszenia trwa 5 lat, a wyboru jej członków dokonuje Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych Członków. Kandydaturę na członka Kapituły zgłasza Zarząd lub 15 Członków Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Kapituły Stowarzyszenia podejmowane są w glosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 6. Na żądanie co najmniej 3 obecnych Członków Stowarzyszenia Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zarządzi głosowanie tajne.

§ 16.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 17.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 3. 1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 4. 2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.
§ 18.
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczaje Walne Zebranie Członków odbywa się raz do roku, w terminie do 30 czerwca.
 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący.
 4. Przewodniczący wybierany jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia.
 5. (wykreślony)
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
 7. 1) Zarząd,

  2) Komisja Rewizyjna,

  3) 10 członków Stowarzyszenia, o ile wcześniej wezwany Zarząd lub Komisja Rewizyjna nie zwoła Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

 8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania, za pomocą:
 9. – listów poleconych lub

  – osobiście – za pisemnym potwierdzeniem lub

  – pocztą elektroniczną, za uprzednią zgodą Członka, wskazującego adres e-mail; w braku przeciwnego zastrzeżenia podanie adresu e-mail uważa się za udzielenie takiej zgody.

 10. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę zgromadzonych Członków, pod warunkiem stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zebrania przez jego Przewodniczącego.
§ 19. 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należ:

 1. uchwalenie Statutu i jego zmian,
 2. zatwierdzanie regulaminów uchwalonych przez pozostałe organy Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§ 20.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3-7 członków, pełniących swe funkcje nieodpłatnie.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes, w razie konieczności zastępowany przez Wiceprezesa. Zarząd określa, który z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby.
§ 21.
Do zakresu działania Zarządu należ:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. określanie wysokości składek członkowskich,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. uchwalanie szczegółowych regulaminów działalności Stowarzyszenia,
 10. (wykreślony).
§ 21a.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Komisja Rewizyjna

§ 22.
 1. Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 członków, pełniących swe funkcje nieodpłatnie.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§ 23.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należ:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
§ 24.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 25.

W przypadkach określonych w § 23 pkt 3 lub 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie póĹşniej niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Kapituła Stowarzyszenia

§ 25a.

Kapituła Stowarzyszenia jest organem składającym się z 3-15 członków, mającym na celu wskazywanie kierunków działania Stowarzyszenia, stanie na straż idei i wartości pielęgnowanych przez Stowarzyszenie oraz propagowanie ich na zewnątrz.

§ 25b.

Członkami Kapituły Stowarzyszenia są wybitni przedstawiciele świata prawniczego. Z chwilą wyboru Członka Kapituły Stowarzyszenia zgodnie z procedurą określoną w § 15 ust. 4, staje się on równocześnie honorowym Członkiem Stowarzyszenia, co nie wyklucza uzyskania statusu Członka Zwyczajnego.

§ 25c.

 1. Medal Św. Ivo Helory – Patrona Prawników może nadać raz w roku Kapituła Stowarzyszenia osobie (osobom) fizycznej lub prawnej wyjątkowo zasłużonej dla wartości krzewionych przez Stowarzyszenie lub promującej własną postawą najwyższe standardy etyczne w żciu zawodowym.
 2. Tryb zgłaszania kandydatów oraz przyznawania Medalu św. Ivo Helory – Patrona Prawników określa Regulamin Kapituły Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i fundusze


§ 26.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27.

 1. Ĺšródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 2. 1) składki członkowskie,

  2) darowizny krajowe i zagraniczne, zapisy i spadki,

  3) subwencje i dotacje osób prawnych, fizycznych, instytucji rządowych i samorządowych,

  4) dochody ze zbiórek, imprez publicznych oraz aukcji organizowanych przez Stowarzyszenie, na jego rzecz,

  5) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

  6) odsetki bankowe,

  7) zyski z lokat kapitałowych, papierów wartościowych i instrumentów finansowych, które mogą przyczynić się do wzrostu majątku Stowarzyszenia,

  8) grantów (dotacji z obowiązkiem rozliczenia się).

 3. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie. W chwili powołania Stowarzyszenia ustala się wysokość składki na kwotę: dla członków wspierających – w zadeklarowanej przez nich wysokości, nie mniejszej niż 100 zł miesięcznie, dla członków zwyczajnych – 10 zł miesięcznie lub 1 zł miesięcznie dla tych z nich, którzy zwrócą się z prośbą o niższą składkę członkowską.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 28. 

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik.

§ 28a.

Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność, o której mowa w § 7a.

Rozdział VI


Jednostki terenowe Stowarzyszenia


Przepisy ogólne.

§ 29.

 1. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe, zwane dalej oddziałami.
 2. Na obszarze województwa może być utworzony tylko jeden oddział.
 3. Decyzję o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek przynajmniej 15 członków mających miejsce zamieszkania na obszarze danego województwa.
 4. W województwie małopolskim nie może być utworzony oddział.
 5. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej, mogą być jednak jednostkami samobilansującymi się w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd na pisemny wniosek Zarządu Oddziału.
 6. Wszystkie decyzje Zarządu w zakresie oddziałów wymagają dla swej ważności dwóch trzecich głosów podjętych w obecności wszystkich członków Zarządu.
 7. Członkami przypisanymi Oddziału są członkowie, którzy złożli wniosek, o którym mowa w ust. 3 oraz Członkowie Stowarzyszenia, zamieszkali na terenie właściwego województwa, którzy po utworzeniu Oddziału złożą Zarządowi Oddziału pisemną deklarację wyrażającą wolę przypisania do Oddziału,
 8. Listę Członków przypisanych prowadzi Zarząd Oddziału. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 7 stanowi załącznik do Regulaminu Oddziału,
 9. Oddział przekazuje 10% pozyskanych środków (w szczególności ze składek członków przypisanych lub darowizn) do dyspozycji Zarządu Stowarzyszenia. Przekazanie więcej niż 10% pozyskanych środków wymaga porozumienia Zarządu Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału.

§ 30.

 1. Oddział funkcjonuje na podstawie Statutu Stowarzyszenia i własnego Regulaminu.
 2. Regulamin Oddziału jest uchwalany przez Zebranie Członków Oddziału większością dwóch trzecich głosów i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 31.

Władzami Oddziału są:

 1. Zebranie Członków Oddziału;
 2. Zarząd Oddziału;
 3. Rada Oddziału.

§ 32.

 1. Kadencja Zarządu Oddziału i Rady Oddziału trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Zebrania Członków Oddziału. Jednakże pierwsza kadencja tych organów trwa 1 rok.
 2. Uchwały Zarządu Oddziału oraz Rady Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Oddziału (kworum).
 3. Uchwały Zebrania Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na ilość zebranych członków Oddziału (kworum), pod warunkiem jego prawidłowego zwołania.

Zebranie Członków Oddziału


§ 33.

 1. Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
 2. W Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
 3. a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni przypisani Oddziału,

  b. z głosem doradczym – członkowie wspierający przypisani Oddziału oraz członkowie organów Stowarzyszenia.

 4. Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 5. Zwyczaje Zebranie Członków Oddziału odbywa się raz do roku, w terminie do 30 kwietnia.
 6. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
 7. a. Zarząd Oddziału,

  b. Rada Oddziału.

 8. O miejscu, terminie i porządku obrad Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału powiadamia Członków Oddziału co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania, za pomocą:
 9. – listów poleconych lub

  – osobiście – za pisemnym potwierdzeniem lub

  – pocztą elektroniczną, za uprzednią zgodą Członka Oddziału, wskazującego adres e-mail; w braku przeciwnego zastrzeżenia podanie adresu e-mail uważa się za udzielenie takiej zgody.

§ 34.

Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału w szczególności należą:

 1. uchwalenie i zmiany Regulaminu Oddziału,
 2. wybór i odwoływanie członków Zarządu Oddziału lub Rady Oddziału,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału.

Zarząd Oddziału

§ 35.

 1. Zarząd Oddziału kieruje całokształtem działalności Oddziału, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zebraniem Członków Oddziału. Do kompetencji Zarządu Oddziału należ:
 2. a) realizacja uchwał Zebrania Członków Oddziału,

  b) dysponowanie środkami finansowymi Oddziału,

  c) zwoływanie Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków Oddziału,

  d) prowadzenie listy Członków przypisanych Oddziału,

  e) wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia o nadanie Oddziałowi statusu jednostki samobilansującej.

 3. Zarząd Oddziału składa się z 2-5 członków, pełniących swe funkcje nieodpłatnie.
 4. Pracami Zarządu Oddziału kieruje Prezes.
 5. Zarząd Oddziału reprezentuje Oddział na zasadzie pełnomocnictwa łącznego udzielanego każdorazowo przez Zarząd Stowarzyszenia.
 6. Zasady działania Zarządu Oddziału ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Oddziału.
 7. Zarząd Oddziału jest zobowiązany corocznie przedkładać Zwyczajnemu Zebraniu Członków Oddziału uproszczone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Oddziału.
 8. Zarząd Oddziału jest zobowiązany przekazywać Zarządowi Stowarzyszenia elektroniczne kopie uchwał podjętych przez Zebranie Członków Oddziału w terminie 7 dni od ich podjęcia.

Rada Oddziału

§ 36.

 1. Rada Oddziału jest niezależnym organem Oddziału powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością i wskazywania kierunków działania Oddziału, stania na straż idei i wartości pielęgnowanych przez Stowarzyszenie oraz propagowania ich na zewnątrz. Do kompetencji Rady Oddziału należ:
 2. a) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

  b) zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Oddziału,

  c) składanie sprawozdań ze swojej działalności Zebraniu Członków Oddziału.

 3. Rada Oddziału składa się z 3-7 członków, pełniących swe funkcje nieodpłatnie.
 4. Do szczególnych obowiązków Rady Oddziału należ kontrola i wydawanie opinii Zwyczajnemu Zebraniu Członków Oddziału na temat sprawozdań, o których mowa w § 35 ust.6 oraz składania wniosków co do udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.
 5. Rada Oddziału działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 6. Członkowie Rady Oddziału nie mogą być członkami Zarządu Oddziału ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. § 35 ust. 7 Statutu stosuje się odpowiednio do Rady Oddziału, przy czym zobowiązany do przekazywania elektronicznych kopii podjętych uchwał jest Zarząd Stowarzyszenia.

Likwidacja Oddziału


§ 37.

 1. Decyzję o likwidacji Oddziału podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów zebranych członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia jest uprawniony do powołania Likwidatora Oddziału, jeżeli nie został on wskazany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 3. Po zakończeniu czynności likwidacyjnych Likwidator Oddziału zobowiązany jest do złożenia sprawozdania Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 4. Czynności likwidacyjne kontrolowane są przez Zarząd Stowarzyszenia, który składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.
 5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia decyduje o zatwierdzeniu sprawozdania Likwidatora Oddziału oraz o udzieleniu mu absolutorium z pełnionych funkcji.

Rozdział VII

Unormowania szczególne, zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38.


Zabrania się:

 1. udzielania pożczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 39.

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

1a. Do Walnego Zebrania Członków, określonego w pkt 1, przepisy § 18 pkt 7 i 8 stosują się odpowiednio.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z póĹşniejszymi zmianami).


STĄD MOĹťESZ POBRAĆ STATUT ARS LEGIS – STOWARZYSZENIA IM. ŚW. IVO HELORY – PATRONA PRAWNIKÓW