Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

W dniu 17 wrze nia 2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ars Legis. Jego zwołanie było konieczne dla podjęcia uchwał w przedmiocie zmian statutu. Zmiany te są konieczne dla formalnego powołania oddziałów terenowych, co pozwoli Ars Legis realnie działać w innych regionach Polski. Ufamy, że dzięki powołaniu oddziałów, idee Stowarzyszenia, takie jak szerzenie kultu w. Ivo Helory, udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych i troska o etykę w ród prawników jeszcze bardziej się upowszechnią.