Walne Zebranie Członków

W dniu 23 czerwca 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podjęto uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za działalno ć w 2010 r. oraz zatwierdzono sprawozdania z działalno ci Stowarzyszenia, w tym sprawozdanie z działalno ci pożytku publicznego oraz sprawozdanie finansowe. Podczas Zebrania przeprowadzono również dyskusję na temat dalszego działania Stowarzyszenia oraz dokonano zmiany Statutu Stowarzyszenia. Wprowadzone zmiany mają charakter techniczny, dotyczą zwoływania walnego zebrania oraz działalno ci oddziału.

Podczas Zebrania wybrano nowy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Kapituły.

W skład Zarządu weszli:

Roman Sygulski – Prezes

Joanna Greguła – Wiceprezes

Władysław Wójcik – Wiceprezes

Karol Tatara – Wiceprezes

Maciej Drogoń – Skarbnik

Marcin Rozmus – Sekretarz

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Janina Mędrala

Maria Cichoń-Szepczyńska

Jacek Wojdyło

Katarzyna Bąba

Maciej Knopek

W skład Kapituły weszli:

ks. prof. Franciszek Longchamps de BĂŠrier

prof. Andrzej Szumański

prof. Wacław Uruszczak
W najbliższym czasie zostanie zgłoszony wniosek do KRS celem rejestracji zmian Statutu oraz zmian personalnych w organach Stowarzyszenia.