ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Ars Legis Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory Patrona Prawników z siedzibą w Krakowie, w związku z planowaną realizacją projektu pn. Małopolski O rodek Trzeciego Sektora nr POKL.05.04.02-00-453/10-00, współfinansowanego ze rodków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z niniejszym zapytaniem ofertowym.

I. ZAMAWIAJĄCY

Ars Legis Stowarzyszenie im. w. Ivo Helory Patrona Prawników z siedzibą w Krakowie przy ul. Topolowej 11, 31-506 Kraków

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Inkubatora organizacji pozarządowych prowadzonego w ramach projektu pn. Małopolski O rodek Trzeciego Sektora.

Kryteria jakie powinien spełniać lokal biurowy:

 1. lokalizacja w Krakowie, w obrębie Dzielnicy I Stare Miasto, w szczególno ci w pobliżu siedziby Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajdującej się przy ul. Karmelickiej 34 w Krakowie;
 2. minimum cztery oddzielne pomieszczenia, w tym jedno o wielko ci umożliwiającej przeprowadzenie szkoleń dla 15 osób;
 3. lokal położony na parterze;
 4. toaleta usytuowana w wynajmowanym lokalu;
 5. aneks kuchenny;
 6. ogrzewanie: CO lub gazowe;
 7. lokal posiadający zabezpieczenia antywłamaniowe, np. rolety w oknach, alarm;
 8. najniższy czynsz wynajmu

Zamawiający nie dopuszcza możliwo ci składania ofert czę ciowych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomo ci innych niż mieszkalne

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Wynajem planowany jest w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2012 r. .

IV. KRYTERIA OCENY OFERT Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca w najwyższym stopniu kryteria wskazane w punkcie II.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim.
 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta musi zawierać:
 • Pełną nazwę Oferenta;
 • Adres lub siedzibę Oferenta,
 • Wycenę zamówienia w zakresie wynajmu lokalu biurowego zawierającą informacje o cenie brutto (miesięczny czynsz najmu lokalu brutto).
 • Informacje dotyczące spełnienia kryteriów wymienionych w punkcie II
 • Dane osoby do kontaktu

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres m.kostecki@arslegis.org.pl, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobi cie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Topolowa 11, 31-506 Kraków,, do dnia 10.11.2010 r. do godziny 16.00. W przypadku składana ofert osobi cie lub pocztą, na kopercie należy umie cić napis Oferta na wynajem lokalu biurowego na potrzeby realizacji projektu Małopolski O rodek Trzeciego Sektora.
 2. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona w biurze projektu
 3. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione przy wyborze Oferenta.
 4. W toku badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać od Oferenta wyja nień dotyczących tre ci złożonej oferty.

VII. UNIEWAĹťNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.