Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

Szanowni Państwo – Członkowie Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników,
Zawiadamiamy, że Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. (piątek) o godz. 16:30 w Kancelarii przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie.
Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2018 r. oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.
  5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie sprawozdań Zarządu za 2018 r.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2018 r. oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w 2018 r.
  8. Dyskusja nad dalszymi kierunkami działalności Stowarzyszenia.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Kapituły) na kolejną kadencję.
  10. Zamknięcie Zebrania.

Łączymy wyrazy szacunku,
Zarząd Stowarzyszenia