Zwyczajne Walne Zebranie Członków – wt. 29.06.2021 r., godz. 18:00

Szanowni Państwo – Członkowie Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników!

Niniejszym, działając po myśli § 18 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 29.06.2021 r. (wtorek) na godz. 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Krakowie przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 zwyczajne Walne Zebranie Członków z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności OPP Stowarzyszenia za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.
  3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie sprawozdania Zarządu z działalności OPP za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności OPP Stowarzyszenia za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w 2020 r.
  6. Dyskusja nad dalszymi kierunkami działalności Stowarzyszenia i realizowanymi projektami.
  7. Zamknięcie Zebrania.