"Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2005 r. przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Najważniejsze cele Stowarzyszania to szerzenie kultury prawa, integracja środowiska prawników, udzielanie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz formowanie młodych adeptów prawa. Członkowie Stowarzyszenia podejmują się trudu urzeczywistniania w swym życiu zawodowym ideałów św. Iwo Helory – Patrona Prawników, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce „boni et aequi”.
Legalis

Aktualności:

31/10/2008

Media o Poradni Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego

Z rado cią informujemy, że w serwisie internetowym Rzeczpospolitej – rp.pl pojawił się w dniu 30 paĹşdziernika 2008 roku artykuł dotyczący naszej Poradni

http://www.rp.pl/artykul/201341,212335_Nowy__punkt_pomocy_prawnej.html

Także w Dzienniku Polskim z dnia 29 paĹşdziernika 2008 roku ukazał się artykuł dotyczący rozpoczęcia działalno ci przez naszą Poradnię Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego. Zamieszczono go w dodatku Nieruchomo ci i jest dostępny zarówno w wydaniu internetowym, jak i w wersji papierowej.
Zapraszamy do lektury
W serwisie prawnik-online zamieszczony został artykuł o naszej Poradni, do przeczytania tutaj.

19/10/2008

II wyjazd pielgrzymkowo-integracyjny do Iwonicza-Zdroju

W dniach 25-26 X 2008 r. odbędzie się II wyjazd pielgrzymkowo-integracyjny Wolontariatu Ars Legis do Iwonicza-Zdroju.Przy okazji wyjazdu zwiedzimy też okolice Iwonicza (Dukla, Miejsce Piastowe, Rymanów-Zdrój)
15/10/2008

Wyniki rekrutacji do Poradni

Informujemy, iż w wyniku zakończonej rekrutacji do Poradni Prawnej przyjęli my 20 studentów-wolontariuszy.Ponadto ukształtował się wstępnie Zespół prawników nadzorujących pracę studentów-wolontariuszy.

Przyjęcie nowych Wolontariuszy

Z przyjemno cią informujemy, iż w dniu 14.10.2008 r. przyjęli my nowych Wolontariuszy Arsu:na Starszego Wolontariusza:- Marcin Rozmus, V rok WPiA UJna Młodszych Wolontariuszy:- Beata Bana , III rok WPiA UJ- Mateusz Kaliński, II rok WPiA UJgratulujemy, witamy w naszym gronie i życzymy owocnej współpracy.
14/10/2008

Po więcenie Poradni Prawnej

W dniu 14 paĹşdziernika 2008 roku (wtorek), o godz. 21.00 Ksiądz Profesor Franciszek Longchamps de Berier dokonał uroczystego po więcenia lokalu Poradni przy ul. Św. Krzyża 17.
"1289.jpg"

Zobacz GALERIĘ zdjęć z po więcenia Poradni Prawnej

09/10/2008

Komunikat Zarządu

KOMUNIKAT
ZARZĄDU 1/10/2008

I.

Od 1
paĹşdziernika tego roku przy ul. Św. Krzyża
17 działać będzie Poradnia prawna,
do czego w znacznej mierze przyczynił się grant Poradnia Prawa
Mieszkaniowego Ars Legis przyznany przez Polsko – Amerykańską
Fundację Wolno ci w ramach realizacji programu Obywatel i Prawo
(kwota 30.000 zł). Również Minister Pracy i Polityki
Społecznej, w ramach rządowego programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich – wspierającego organizacje pozarządowe – przyznał
25.000 zł dotacji na dofinansowanie działalno ci poradni prawa dla
osób niezamożnych. Umożliwi to udostępnienie Poradni dla
szerszego kręgu osób zainteresowanych (od kilku miesięcy
Poradnia działa w ograniczonym zakresie). Porady udzielane są przez
studentów starszych lat studiów pod nadzorem prawników
praktyków. Pomoc prawna dotyczy etapu przedsądowego. W
przypadku konieczno ci wniesienia pozwu opracowany jest jego
projekt wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów i przyznanie
pełnomocnika z urzędu.

II.

Zarząd
Stowarzyszenia poprosił Ks. Prof. Franciszka Longchamps de Berier
(Kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego na WPiA UJ) o objęcie opieką
duchową Stowarzyszenia. Uzyskali my zgodę Ks. Prof. Opieka ta
wyrażać się będzie również w odprawianiu cotygodniowych
Mszy Św. w każdy wtorek o godz. 18:30 w
Kolegiacie Św. Anny, w Kaplicy Matki Bożej,
do której wej cie usytuowane jest po lewej stronie Ołtarza
Głównego. Zarząd zaprasza wszystkich chętnych do
uczestniczenia w Eucharystii. Najbliższa
odbędzie się w dniu 14 paĹşdziernika o godz. 18.30.

III.

Zawiadamiamy,
iż w dniu 14 paĹşdziernika (wtorek) o godz.
21.00 Ksiądz Profesor Franciszek Longchamps
de Berier dokona
uroczystego po więcenia lokalu Poradni przy ul. Św. Krzyża 17.

Serdecznie
zapraszamy wszystkich Członków i Sympatyków
Stowarzyszenia.
"sponsor.jpg"

06/10/2008

Zapraszamy Studentów Prawa

Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników

z siedzibą w Krakowie

ogłasza nabór

wolontariuszy – studentów III-V roku prawa

do Poradni Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy kierować na adres mailowy rekrutacja@arslegis.org.pl

Zapraszamy do współpracy

Ars Legis – Stowarzyszenie
im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników

z siedzibą w Krakowie

zaprasza do współpracy

Adwokatów,
Notariuszy, Radców Prawnych oraz Aplikantów

przy realizacji programu

Poradnia Prawa
Mieszkaniowego i Spadkowego

04/10/2008

Homilia Ks. Bp. Prof. Dr hab. Gen. Dyw. Tadeusza Płoskiego skierowana do Prawników Polskich

Częstochowa:
Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kaplicy Cudownego Obrazu
podczas 29. Pielgrzymki Prawników Polskich
Witam z rado cią i pozdrawiam prawników polskich w ramach dorocznej pielgrzymki na Jasną Górę.

Każdy chrze cijanin powinien wiedzieć, że prawo naturalne pochodzi od Boga. Jest ono wiatłem poznania tego, co mamy czynić, a czego unikać. Przykładem istnienia prawa naturalnego – wspólnego wszystkim ludziom – są powszechnie stosowane stwierdzenia: 'Oddaj każdemu, co mu się należy’. 'Czyń dobrze’. 'Unikaj złego’. 'Za zbrodnie należy się kara’. Podstawowe jest prawo do wolno ci osobistej, prawo do pracy, prawo do utrzymania życia.

Kluczową rolę w kierowaniu się prawem naturalnym odgrywają sprawno ci, nazywane też cnotami człowieka: roztropno ć, sprawiedliwo ć, męstwo i umiarkowanie. Roztropno ć uzdalnia rozum człowieka do rozeznawania w każdej okoliczno ci prawdziwego dobra i do wyboru wła ciwych rodków do jego pełnienia. Ona bezpo rednio kieruje sądem sumienia. Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu i je porządkuje, kierując się tym sądem. Dzięki cnocie roztropno ci możliwe jest bezbłędne stosowanie w życiu zasad moralnych oraz przezwyciężanie wątpliwo ci odno nie do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy unikać.

Sprawiedliwo ć jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliĹşniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwo ć w stosunku do Boga nazywana jest 'cnotą religijno ci’. W stosunku do ludzi – uzdalnia ona do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronno ci względem osób i dobra wspólnego.